Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament


Organisme Otorgant
ACCD
Objecte
Donar suport a activitats de caràcter singular que responguin a les prioritats del Pla director de cooperació al desenvolupament (en endavant, Pla director) i del Pla anual de cooperació al desenvolupament vigents, que s'implementin tant a Catalunya i a l'Estat com a l'estranger amb la finalitat de contribuir a la millora de les condicions de vida dels països de la llista establerta pel CAD de l'OCDE i amb especial atenció a la població refugiada.
Beneficiaris
1) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD). 2) Les organitzacions sense afany de lucre de defensa dels drets humans. 3) Les universitats públiques catalanes i centres de recerca adscrits a una universitat pública catalana. 4) Ens locals catalans.
Accions subvencionables
Trobades, seminaris, jornades, exposicions, conferències actuacions de comunicació, formació i participació en espais de debat internacional, etc., en l'àmbit del desenvolupament, sensibilització i/o pau, gènere i drets humans. - Publicacions, llibres i material divulgatiu en l'àmbit de la cooperació, sensibilització i/o pau i drets humans. - Iniciatives tendents a incrementar la presència catalana en organismes de la Unió Europea i multilaterals en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. - Formació, capacitació i suport a processos de qualitat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. - Actuacions vinculades a la recerca, recollida de fons i documentació, investigació i estudis de desenvolupament, pau, gènere i/o drets humans. - Accions destinades al desenvolupament dels col·lectius tradicionalment exclosos o en situació de vulnerabilitat de països receptors d'AOD. - Altres actuacions de similars característiques a les establertes en aquest apartat.
Despesa subvencionable
A1) Costos directes corrents: A1.1) Remuneració de personal assalariat de l'entitat beneficiària: despeses de les persones subjectes amb una relació laboral i vinculades directament al desenvolupament de l'actuació. A1.2) Despeses corrents de béns i serveis: A1.2.1) Arrendaments de béns mobles i immobles. A1.2.2) Manteniment, conservació i reparació A1.2.3) Material no inventariable: despeses derivades de l'adquisició de material fungible o no inventariable. A1.2.4) Subministraments: despeses de subministrament de béns i serveis directament lligats a l'execució del projecte i no considerats com a despeses indirectes. A1.2.5) Comunicacions, despeses postals i missatgeria. A1.2.6) Reunions, conferències i formació: despeses d'organització i celebració de conferències, assemblees, congressos, simposis, convencions i reunions anàlogues; així com les despeses derivades de l'organització de seminaris i cursos. A1.2.7) Publicitat i difusió: despeses de divulgació, d'activitats de promoció, propaganda i publicitat encaminades a informar sobre el projecte. A1.2.8) Publicacions: despeses ocasionades per l'edició i distribució de les publicacions. A1.2.9) Estudis, treballs tècnics i serveis professionals A1.3) Dietes, locomoció i trasllats A1.4) Despeses financeres relacionades amb el projecte subvencionat. A1.5) Imprevistos: màxim del 5% de l'import sol·licitat a l'ACCD. B) Costos indirectes: són derivats del funcionament de l'entitat sol·licitant
Dotació pressupostària
300.000,00€
Quantia
30.000€
Lloc de presentació
http://tramits.gencat.cat
Termini de presentació
del 08/09/2017 fins 12/09/2017

Atenció! Doble termini de presentació

a) Primer procediment: Concursen totes les sol·licituds de subvenció entrades des del dia següent de la publicació de la convocatòria fins al dia 8 de setembre de 2017, inclòs. El termini màxim per a resoldre aquest procediment serà de dos (2) mesos des de la data màxima de presentació de la sol·licitud.
b) Segon procediment: Concursen totes les sol·licituds de subvenció entrades des del dia 12 de setembre de 2017 fins al 31 d'octubre de 2017. El termini màxim per a resoldre aquest procediment serà d'un (1) mes des de la data màxima de presentació de la sol·licitud.
 

En qualsevol cas, la resolució i la notificació de les resolucions de concessió de les subvencions s'han d'efectuar
en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al
DOGC

e-Butlletí
El teu correu electrònic
agost 2017
Dl.Dm.Dx.Dj.Dv.Ds.Dg.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031