ICIP


Organisme Otorgant
Institut Català Internacional per la Pau
Objecte
Regular l'atorgament de subvencions per a les universitats del sistema universitari català o als centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com una de les seves activitats principals la recerca, per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l'àmbit de la pau que permetin l'obtenció de nous resultats en el camp teòric o l'aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió dels conflictes.
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries les universitats del sistema universitari català o els centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com una de les seves activitats principals la recerca
Requisits
Els equips de recerca han d'estar constituïts per: a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors o doctores. b) La resta de l'equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les entitats beneficiàries, becaris o personal contractat predoctoral o post doctoral amb credencial i/o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l'equip sempre que tingui caràcter investigador. Els treballs de recerca objecte d'aquestes subvencions han de versar directament sobre algun dels àmbits de recerca descrits a cada convocatòria. Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques.
Accions subvencionables
Els treballs de recerca objecte d'aquests ajuts han de versar directament sobre algun dels àmbits de recerca següents: a) Empreses i Drets Humans. Anàlisi de la implicació de les empreses que operen en situacions de conflicte armat o conflicte social greu i els seus impactes sobre els drets humans i el medi ambient. b) Construcció de pau i convivència en escenaris de post-violència. c) Pau i seguretat en les polítiques públiques (Catalunya, Espanya, Unió Europea). d) Violències no estrictament polítiques.
Despesa subvencionable
a) Incorporació de personal de suport a la recerca mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becaris, d'acord amb la normativa que sigui aplicable al centre que rep la subvenció. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria. b) Adquisició de material inventariable o bibliogràfic directament relacionat amb l'objecte de la subvenció. No és subvencionable l'adquisició d'equipament informàtic. c) Adquisició de material fungible. d) Desplaçaments per fer treball de camp directament vinculat a la recerca i assistència a congressos, sempre que es faci difusió de la recerca en curs, i amb un màxim del 30% de l'import atorgat. e) Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o serveis de traducció.
Dotació pressupostària
60.000€
Quantia
Entre 2.500 i 6.000€
Lloc de presentació
Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament (agaur.gencat.cat) i en paper al Registre de l'AGAUR (Passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona)
Termini de presentació
del 08/01/2018 fins 01/02/2018


El teu correu electrònic
gener 2018
Dl.Dm.Dx.Dj.Dv.Ds.Dg.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031