Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)


Organisme Otorgant
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Objecte
La concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a actuacions impulsades per entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans, conforme al que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015- 2018.
Beneficiaris
Les entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans.
Accions subvencionables
La finalitat d'aquestes bases és donar suport als projectes que treballin alguna o algunes de les actuacions següents: 1) Enfortiment de l'estructura de l'entitat en les despeses pròpies de funcionament. 2) Sessions formatives per al personal de l'entitat (inclòs el personal voluntari o membre de l'entitat). 3) Execució d'activitats d'educació per al desenvolupament, pau i drets humans a les comarques lleidatanes i gironines.
Despesa subvencionable
Per causa del retard en la publicació de la convocatòria, que s'hauria d'haver produït dins de l'exercici anterior, excepcionalment s'admetran despeses d'actuacions que s'hagin iniciat l'any 2017, essent la durada màxima d'execució de les activitats subvencionades per l'ACCD com a màxim, de dotze (12) mesos, incloses les pròrrogues que es puguin aprovar.
Dotació pressupostària
100.000,00€
Quantia
20.000,00€
Lloc de presentació
Les sol·licituds s'han de presentar preferentment pels mitjans telemàtics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (seu.gencat.cat). No obstant, les sol·licituds es poden presentar també de manera presencial en el registre del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Via Laietana, 14, planta baixa, 08003 Barcelona) o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de presentació
del 08/02/2018 fins 07/03/2018
Modificació Bases (DOGC núm. 7538 - 18 .01. 2018)
Convocatòria (DOGC núm. 7553 - 07. 02. 2018)

Requisits i Incomptabilitats

3.1 Les entitats que vulguin optar per una subvenció han de complir els requisits i les condicions generals
establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:
a) Ser membre o trobar-se vinculada jurídicament a la coordinadora de Lleida o de Girona.
b) Disposar de seu social permanent (social i fiscal) a les comarques de Lleida o de Girona, així com tenir una presència activa, capacitat de mobilització i base social a les comarques de Lleida o de Girona.
c) Estar inscrita en el Registre Oficial d'ONGD que gestiona l'ACCD o en el de l'AECID. La inscripció ha de ser efectiva com a molt tard a data de resoldre la convocatòria de subvencions.
d) Estar al corrent de les obligacions derivades de subvencions percebudes per la Generalitat de Catalunya en exercicis anteriors.
e) Estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant de l'Estat i la Generalitat de
Catalunya.
g) En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/es amb discapacitat sobre la plantilla total, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
h) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball,
d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
i) Complir el que estableixen els articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte dels centres laborals, i en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.
j) En el supòsit de fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segon la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.
k) En el supòsit de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
l) No haver estat sancionades ni condemnades per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
m) Presentar declaració que les persones de l'entitat que desenvolupin activitats que impliquin contacte habitual amb menors no hagin estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en els termes establerts al punt 4.6 de l'Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, l'entitat es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.
n) Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
o) Adherir-se al codi ètic de l'ACCD, al qual les entitats beneficiàries de subvencions han d'adequar la seva activitat (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) i als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar l'activitat, continguts a l'annex de l'Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016).
p) En el cas que l'activitat objecte de la subvenció utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
q) Declarar que són certes i completes les dades que es detallen en la sol·licitud, així com en tota la documentació annexa a la sol·licitud.
 

 


El teu correu electrònic
febrer 2018
Dl.Dm.Dx.Dj.Dv.Ds.Dg.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728