ACCD


Objecte
Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'any 2018 (codi de convocatòria ORD2018), per a les línies de subvencions següents: Línia 1. Projectes de cooperació al desenvolupament. Línia 2. Projectes d'educació per al desenvolupament.
Beneficiaris
Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions concedides a l'empara de les corresponents convocatòries, les entitats següents: - Les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD). - Les agrupacions d'ONGD sense personalitat jurídica diferenciada.
Dotació pressupostària
La dotació pressupostària és de 3.750.000 euros. La distribució de la dotació pressupostària resultant és la següent: Línia 1. Projectes de cooperació al desenvolupament: 2.800.000 euros. Línia 2. Projectes d'educació per al desenvolupament: 950.000 euros
Lloc de presentació
Les sol·licituds s’han de presentar preferentment pels mitjans telemàtics de Tràmits Gencat: http://tramits.gencat.cat
Termini de presentació
del 10/07/2018 fins 30/07/2018
Bases reguladores (DOGC núm. 7351 - 18/04/2017)
Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 7653 de 29.06.2018)

Cal que els projectes objecte de subvenció:

Línia 1. Suport a projectes de cooperació al desenvolupament.
a) S'adrecin, com a mínim, a complir amb un dels objectius estratègics del Pla director (DOGC núm. 6907 de 7.7.2015) i incideixin en un o més dels objectius específics que s'hi preveuen per a cadascun.
b) Es duguin a terme en un o més dels països receptors d'AOD.
c) Incloguin actuacions de sensibilització adreçades a titulars (drets i/o responsabilitats i/o obligacions) i/o incidència adreçades als titulars d'obligacions i/o titulars de responsabilitats. Aquestes actuacions hauran de comprendre un mínim del 15% del total del pressupost sol·licitat a l'ACCD.
d) Es realitzin mitjançant una o més contraparts locals amb seu social als països o territoris on es desenvolupi el projecte, ja sigui institucional o una entitat sense ànim de lucre. S'exceptuarà el requisit conforme la contrapart ha de pertànyer al països o territoris on es desenvolupi el projecte en aquells casos de països en què hi ha prohibició de llibertat d'associació o altres limitacions substantives als drets fonamentals que obligui les entitats a impulsar les actuacions fora dels països en què té lloc la problemàtica. També s'exceptuarà en el supòsit de xarxes d'entitats en què la seu social no coincideix amb el país en el qual es desenvolupa el projecte, tot i que s'ha de complir el requisit que alguna de les entitats de la xarxa tingui seu al país o països en què s'implementa el projecte.
e) Que la quantitat sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat a títol individual estigui compresa entre un mínim de 60.000 euros i un màxim de 100.000 euros i que la quantitat sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat en agrupació d'entitats estigui compresa entre un mínim de 60.000 euros i un màxim de 140.000 euros.

Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament.
a) S'adrecin, com a mínim, a complir amb un dels objectius estratègics del Pla director (DOGC núm. 6907 de 7.7.2015) i incideixin en un o més dels objectius específics que s'hi preveuen per a cadascun.
b) Incloguin actuacions a Catalunya de ressò local, nacional i/o internacional.
c) Treballin alguna de les quatre dimensions següents:
c.1) Sensibilització: són accions inicials i a curt termini que permeten despertar la consciència crítica i les pràctiques solidàries de la ciutadania i fan visibles els efectes de les desigualtats i vulneracions de drets. Són el punt de partida per a avançar en un procés d'anàlisi profund, crític, compromès i transformador de les desigualtats existents i les vulneracions de drets al món (localment i global), així com de les causes que les provoquen.
c.2) Educació: són processos a mitjà-llarg termini per a l'enfortiment de capacitats pel que fa a continguts conceptuals, habilitats i valors, orientats a la materialització dels drets humans i l'assoliment de la igualtat real i efectiva de dones i homes. Aquests continguts han de permetre aprofundir en el coneixement de les causes i les conseqüències de les vulneracions de drets i desigualtats Nord-Sud globals, i en les propostes de transformació d'aquestes.
c.3) Recerca: són accions que s'orienten a l'anàlisi en profunditat de les causes estructurals que provoquen la vulneració de drets i les desigualtats Nord-Sud globals i de gènere. És un àmbit clau per a generar coneixement i promoure la innovació.
c.4) Incidència política i mobilització social: són estratègies que tenen en compte el conjunt d'accions d'informació, interlocució, pressió i/o denúncia dirigides a transformar l'agenda de les polítiques públiques o dels espais de presa de decisions dels col·lectius més exclosos, dels principis, els objectius i les prioritats del desenvolupament humà sostenible i equitatiu i dels drets humans.
d) Que la quantitat sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat a títol individual estigui compresa entre un mínim de 30.000 euros i un màxim de 60.000 euros, i que la quantitat sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat en agrupació d'entitats estigui compresa entre un mínim de 30.000 euros i un màxim de 70.000 euros.


El teu correu electrònic
juliol 2018
Dl.Dm.Dx.Dj.Dv.Ds.Dg.

[Actes] Setmana de la visibilització LGTBIQ:
(Del 26 de juny a l'1 de juliol)

[Acte] Dia de la visibilització LGTBIQ+:
(Dissabte 30 de juny a la pista de la Panera, C/ Jaume I El Conqueridor)

1

Assemblea mensual Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida:
(Dilluns 2 a les 20:00 hores a les oficines de la CoordONGDLleida (c/ Dr. Combelles, 11, baixos))

[Curs Universitat d'estiu 2018] Dinámiques de No Violència: com la gent guanya drets, llibertats i justícia:
(Curs presencial del 2 al 4 de juliol al campus universitari d'Igualda i virtual del 9 a l'11 de juliol)

[Curs Universitat d'estiu 2018] Identitats i sexualitats subversives. una aproximació multidisciplinària a la diversitat sexual i de gènere (2a edició):
(Del 2 al 6 de juliol de 2018, universitat de Lleida)

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

2

[Curs Universitat d'estiu 2018] Dinámiques de No Violència: com la gent guanya drets, llibertats i justícia:
(Curs presencial del 2 al 4 de juliol al campus universitari d'Igualda i virtual del 9 a l'11 de juliol)

[Curs Universitat d'estiu 2018] Identitats i sexualitats subversives. una aproximació multidisciplinària a la diversitat sexual i de gènere (2a edició):
(Del 2 al 6 de juliol de 2018, universitat de Lleida)

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Curs] Com enfocar temes controvertits a l'escola i a l'institut (Educació Primària i Secundària):
(3, 4, 5 i 6 de juliol de 10 a 13.30 h a l'Institut Infanta Isabel d’Aragó i l'Institut Joan d’Àustria, Barcelona)

3

[Curs Universitat d'estiu 2018] Dinámiques de No Violència: com la gent guanya drets, llibertats i justícia:
(Curs presencial del 2 al 4 de juliol al campus universitari d'Igualda i virtual del 9 a l'11 de juliol)

[Curs Universitat d'estiu 2018] Identitats i sexualitats subversives. una aproximació multidisciplinària a la diversitat sexual i de gènere (2a edició):
(Del 2 al 6 de juliol de 2018, universitat de Lleida)

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Curs] Com enfocar temes controvertits a l'escola i a l'institut (Educació Primària i Secundària):
(3, 4, 5 i 6 de juliol de 10 a 13.30 h a l'Institut Infanta Isabel d’Aragó i l'Institut Joan d’Àustria, Barcelona)

[Cineforum 2018] 7è cicle de cine i gènere:
(4 i 11 de juliol a les 20 h al cafè del Teatre de l'Escorxador, Carrer Roca Labrador, 2, bis, Lleida)

4

[Curs Universitat d'estiu 2018] Identitats i sexualitats subversives. una aproximació multidisciplinària a la diversitat sexual i de gènere (2a edició):
(Del 2 al 6 de juliol de 2018, universitat de Lleida)

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Curs] Com enfocar temes controvertits a l'escola i a l'institut (Educació Primària i Secundària):
(3, 4, 5 i 6 de juliol de 10 a 13.30 h a l'Institut Infanta Isabel d’Aragó i l'Institut Joan d’Àustria, Barcelona)

[Cineforum 2018] 7è cicle de cine i gènere:
(4 i 11 de juliol a les 20 h al cafè del Teatre de l'Escorxador, Carrer Roca Labrador, 2, bis, Lleida)

[Festa feminista] Poemes en lila:
(Dijous 5 de juliol a les 20 h a Can Ramón, Baixada de la Trinitat, 5, Lleida)

5

[Curs Universitat d'estiu 2018] Identitats i sexualitats subversives. una aproximació multidisciplinària a la diversitat sexual i de gènere (2a edició):
(Del 2 al 6 de juliol de 2018, universitat de Lleida)

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Curs] Com enfocar temes controvertits a l'escola i a l'institut (Educació Primària i Secundària):
(3, 4, 5 i 6 de juliol de 10 a 13.30 h a l'Institut Infanta Isabel d’Aragó i l'Institut Joan d’Àustria, Barcelona)

[Cineforum 2018] 7è cicle de cine i gènere:
(4 i 11 de juliol a les 20 h al cafè del Teatre de l'Escorxador, Carrer Roca Labrador, 2, bis, Lleida)

6

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Cineforum 2018] 7è cicle de cine i gènere:
(4 i 11 de juliol a les 20 h al cafè del Teatre de l'Escorxador, Carrer Roca Labrador, 2, bis, Lleida)

7

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Cineforum 2018] 7è cicle de cine i gènere:
(4 i 11 de juliol a les 20 h al cafè del Teatre de l'Escorxador, Carrer Roca Labrador, 2, bis, Lleida)

[Manifestació] Fruita amb justícia social:
(Diumenge 8 de juliol a les 19:30h a la plaça de la pau (davant subdelegació del govern])

8

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Cineforum 2018] 7è cicle de cine i gènere:
(4 i 11 de juliol a les 20 h al cafè del Teatre de l'Escorxador, Carrer Roca Labrador, 2, bis, Lleida)

9

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Cineforum 2018] 7è cicle de cine i gènere:
(4 i 11 de juliol a les 20 h al cafè del Teatre de l'Escorxador, Carrer Roca Labrador, 2, bis, Lleida)

10

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Cineforum 2018] 7è cicle de cine i gènere:
(4 i 11 de juliol a les 20 h al cafè del Teatre de l'Escorxador, Carrer Roca Labrador, 2, bis, Lleida)

11

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Activitat] Vacances en pau:
(Dijous 12 de juliol a les 19 h a la sala Espai Orfeó, C/ Sant Martí, 60-62)

12

[Curs] Curs d'especialització universitària La pau i el món, avui:
(Del 2 al 13 de juliol de 2018 al Campus Universitari d'Igualda)

[Taller] Viabilitat de projectes emprenedors:
(Divendres 13 de juliol de 10 h a 12 h al Viver d'Empreses de Tàrrega (Fàbrica Trepat))

13
1415
16171819202122
23242526272829
30

Lo Fato - Associació de Consum Ecològic:
(De 19.00 a 21.00 hores al Carrer Doctor Combelles, núm 11, baixos)

31