Ajuntament de Lleida


Organisme Otorgant
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DRETS CIVILS I COOPERACIÓ I OMAC
Objecte
Subvencionar ONG i/o entitats, que realitzin accions, amb l’objectiu de treballar entorn a l’Educació per al Desenvolupament, a través de la sensibilització i fomentar els Drets Humans, les relacions Nord­ Sud, la problemàtica general dels pobles i col·lectius empobrits, la lluita contra el racisme, la xenofòbia, la diversitat cultural, la igualtat de gènere, i la no discriminació sexual per raó de sexe i/o orientació sexual, segons els principis d’igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència.
Beneficiaris
Tenen accés a la convocatòria les ONG i/o Entitats sempre que compleixin els requisits següents: 1) Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre, i tenir presència i Base social a la ciutat de Lleida, realitzant un mínim d’una assemblea a l’any. També hi podran optar els centres escolars. 2) Estar inscrita al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Lleida i tenir­hi les dades actualitzades En el cas dels centres educatius caldrà certificació indicant que es tracta d’un centre d’ensenyament reglat. 3) Que entre els objectius de l’Entitat es prevegi la realització d’activitats relacionades amb l’objecte de la convocatòria. 4) Complir els requisits legals pertinents i no estar subjecte a cap supòsit d’incapacitat o incompatibilitat per obtenir subvencions públiques. 5) Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius als quals es destinarà la subvenció. 6) Participació de l’ONG i/o entitat en anteriors convocatòries i la correcta execució de projectes finançats. Les ONG i/o Entitats que en la data de presentació d’aquesta convocatòria tinguin algun projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lleida, pendent de justificació final, en quedaran automàticament excloses, llevat que estiguin en execució dins els terminis aprovats o tinguin concedida pròrroga per la justificació (casos que es valoraran de manera individual). 7) No podran obtenir la condició d’entitats beneficiàries les entitats que es trobin en algunes de les circumstà
Requisits
Els projectes presentats en aquesta convocatòria s’han de desenvolupar, preferentment, de l’1 de setembre de 2017 i fins al 31 d’agost del 2018.
Accions subvencionables
A) Projectes adreçats a promoure els Drets Humans a la Ciutat, d’acord amb els principis fonamentals de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i de la Carta de la Ciutadania de Lleida. B) Projectes adreçats a treballar l’Educació per al Desenvolupament a través de sensibilitzar i formar la ciutadania sobre la realitat política, econòmica, social i cultural que envolta les relacions Nord­Sud, la problemàtica general dels pobles i col·lectius empobrits, la diversitat cultural, la lluita contra el racisme i la xenofòbia, promovent la participació social dels col·lectius de persones migrades. Actuacions vinculades al I Pla de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Lleida.
Dotació pressupostària
32.000,00€
Lloc de presentació
Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Lleida mitjançant el model normalitzat i per qualsevol dels mitjans recollits en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Termini de presentació
del 05/07/2017 fins 08/09/2017

e-Butlletí
El teu correu electrònic
juliol 2017
Dl.Dm.Dx.Dj.Dv.Ds.Dg.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31